Poznaj nas

Joanna Meredyk 

jestem psychoterapeutą w trakcie Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, Członkiem Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 1445).
Prowadzę gabinet psychoterapii, w którym pomagam osobom doświadczającym cierpienia psychicznego z rożnych powodów:
m. in. kryzysów życiowych, stanów lękowych, depresji, poczucia braku sensu życia, trudności w bliskich związkach, powtarzających się problemów życiowych. Od 2010r. współpracuję z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, hazardu, z zaburzeniami adaptacyjnymi wynikającymi z tzw. współuzależnienia, syndromu DDA, doświadczania przemocy. Pracowałam w Oddziale Dziennym WOTU, przez blisko dwa lata jako jego kierownik, aktualnie pracuję w Poradni. Prowadzę także terapię w ramach Programu Ograniczania Picia dla osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie lub w sposób ryzykowny. W swojej pracy kieruję się zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kodeksem etycznym terapeuty uzależnień, kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

 

Joanna Szacoń-Wojak

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam obecnie w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności „Psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Gdańskim (nr dyplomu 121761). Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1753) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu szkoleniach oraz warsztatach.  Od wielu lat jestem związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu oraz ich rodzinami- partnerami osób uzależnionych oraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików a także z osobami doświadczającymi przemocy. Pracuję także w Programie Ograniczania Picia, aby oferta, którą kieruję do osób uzależnionych bądź pijących w sposób szkodliwy wychodziła naprzeciw ich różnorodnym celom terapeutycznym. Zajmuję się ponadto pracą z chorobami ciała, bólem, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękami, depresją, zaburzeniami zachowania, problemami w życiu, w relacjach, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysem życiowym. Prowadzę także Rozwój Osobisty dla osób, które potrzebują podnieść jakość swojego życia, poprzyglądać się sobie, jednak bez zagłębiania się w istotę swoich problemów. W swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne: ericksonowskie, ACT- Terapia Akceptacji i Zaangażowania, terapii schematów, psychodynamiczne tak, aby oferta, którą kieruję do klientów została dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. W pracy terapeutycznej bliska jest mi zasada, że w każdym człowieku znajdują się wszelkie niezbędne zasoby potrzebne do rozwiązania jego problemów a terapeuta jest osobą, która pomaga w ich odkrywaniu. Prowadząc terapię kieruję się zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kodeksem etycznym terapeuty uzależnień, kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.